Photos six thru nine.

fg6.jpgfg7.jpgfg8.jpgfg9.jpg